Bilimsel Çalışmalar

Yazı Index
Bilimsel Çalışmalar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7

ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER
 
Kitap bölüm yazarlığı
 
1- Ahat E, Kaynak K.
Akciğer tümörleri
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı Ed:M.Özer
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını 1996
           
2- Ahat E, Kaynak K.
Pnömotorakslar
Göğüs Kalp ve Damar cerrahisi Kitabı Ed:M.Özer
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını 1996
 
3- Ahat E,Kaynak K.
 Lenf hastalıkları, Lenfatikler ve Lenf ödem
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı Ed:M.Özer
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını 1996
 
4- Ahat E, Kaynak K.
Kronik Konstriktif Perikarditler
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı Ed:M.Özer
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını 1996
 
5- Sayın AG, Kaynak K.
Akut Arteryel Tıkanıklıklar
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı Ed:M.Özer
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını 1996
 
6- Sayın AG, Kaynak K.
Konjenital Vasküler Malformasyonlar
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kitabı  Ed:M.Özer
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayını 1996
 
7- Kaynak K.
Torasik İnsizyonlar
Göğüs Cerrahisi Ed: Yuksel M, Kalaycı G,
Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul Bölüm10  s:119-131,2002
 
8- Kaynak K.
Mediastenin Primer Tümörleri
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Göğüs Cerrahisi Kitabı Ed: Prof.Dr.İlker Ökten 2003
Prof.Dr.Adem Güngör
Cilt II S: 1173-1181
 
9- Kaynak K.
Toraks duvarı yaralanmaları
Travma Ed:Ertekin C, İstanbul Medikal Yayınevi 2004
S:821-827
 
10- Kaynak K.
Göğüs Tüpleri
Plevra Hastalıkları Ed: Yanardağ H İstanbul Medikal Yayınevi 2005
S 303-309
 
11- Kaynak K.
Torakoskopi
Plevra Hastalıkları Ed: Yanardağ H İstanbul Medikal Yayınevi 2005
S:311-316
 
12- Kaynak K.
Pnömotoraks
Plevra Hastalıkları Ed: Yanardağ H İstanbul Medikal Yayınevi 2005
S:259 - 277
 
13- Kaynak K, Demirkaya A.
Şilotoraks
Plevra ve hastalıkları Ed: Mutlu B  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Kitap dizisi-6
İstanbul 2006
S:162-170
 
 
14- Kaynak K.
Plevra hastalıklarında torakoskopi
Plevra ve hastalıkları Ed: Mutlu B  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Kitap dizisi-6
İstanbul 2006
S:171-178
 
15- Kaynak K.
Fibrotoraks ve Dekortikasyon
Plevra ve hastalıkları Ed: Mutlu B  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Kitap dizisi-6
İstanbul 2006
S:179-187
 
16- A Demirkaya, K Kaynak.
 Trakea-İnnominant Arter Fistülü
 Acil Cerrahi Ed.C.Ertekin,R.Güllüoğlu,K.Taviloğlu
 Nobel Tıp Kitapevleri 2009 sf.1009/1012
 

Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar
 
1- Vural FS, Erolçay H, Yörük Y, Kaynak K, Beşirli K, Bozkurt K, Erdoğ G.
Trakeobronkial Yabancı Cisimler
Endoskopi Dergisi  Sayı 4; 9-12,1991
 
2- Vural FS, Yıldırım İS, Yörük Y, Beşirli K, Kaynak K, Erdoğ G.
Üst dorsal sempatektomi
Çağdaş Cerrahi Dergisi 5; 249-251, 1991
 
3- Hız M, Vural FS, Molinas N, Okkan S, Aydıngöz A, Kaynak K, Gültekin C.
Bir femur distal uç osteosarkomunda rotasyonplasti uygulaması.
Acta Orthop Traumatol Turc 26; 55-57,1992
 
4- Hız M, Numan F, Vural FS, Erdoğan R, Berkman T, Kaynak K.
 Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde anjiografinin yeri.
Acta Orthop Traumatol Turc 26; 232-234., 1992
 
5- Vural FS, Sayın  A, Yıldırım  İS, Beşirli K, Kaynak K, Tüzün H, Erdoğ G.
Toraks Çıkım sendromu.
Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 23; 87-90,1992
 
6- Vural FS, Sayın A, Yörük Y, Kaynak K, Beşirli K, Erdoğ G.
Primer Göğüs Duvarı tümörleri
Cerrahpaşa Tıp Fak. Der: 23; 217-220,1992
 
7- Vural FS, Sayın A, Kaynak K, Beşirli K, Erdoğ G.
Prostetik greft tıkanıklıklarında trombektomi
Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 23; 233-235, 1992
 
8- Vural F.S, Kaynak K, Beşirli K, Abbasgholizade C, Erdoğ G.
Kol iskemisi Karotikobrakiyal By pass
Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 23: 321-327, 1992
 
9- Vural FS, Sayın A, Yörük Y, Beşirli K, Kaynak K, Erdoğ G.
Bronkopulmoner Karsinoid Tömörler ( 2 Olgu Bildirimi).
Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 23; 471-473, 1992
 
10-Vural F.S, Öz B, Yıldırım İS, Kaynak K, Beşirli K, Erdoğ G,Öz F.
Köpeklerde Deneysel Trakea Anastomozlarında Kontinu ve Separe Teknik  ile Absorbabl ve Nonabsorbabl Dikiş Materyallerinin Kullanılmasının Trakeanın Gelişme ve İyileşmesi Üzerindeki Etkileri
Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 23; 527-532, 1992
 
11-Vural FS, Kaynak K, Yıldırım İS, Beşirli K, Tüzün H, Coşkun H, Erdoğ G.
Ekstremite arterlerinin travmatik anevrizmaları
Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 23; 563-566, 1992
 
12-Vural FS, Beşirli K, Yıldırım İ.S, Kaynak K, Erdoğ G, Özer M.
Renovasküler Hipertansiyon
Cerrahpaşa Tıp Fak Dergisi 23: 6l5-620, 1992
 
13-Vural FS, Yıldırım S, Beşirli K, Kaynak K, Erdoğ G.
Toraks Çıkım Sendromunda Arteryel Komplikasyonlar
İstanbul Tıp Fak. Der.  57 (2):  107-110, 1993
 
14-Oral C, Alponat A, Vural FS, Kaynak K.
Bir pneumopyoperikardium olgusu Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 2(3). 67- 68, 1993
 
15-Vural FS, Kaynak K, Özer M.
Sol alt ekstremitede kronik derin venöz tromboz tablosu gösteren Buerger ve Aterosklerozun birlikte olduğu iliak kompresyon sendromu
Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 24:555-558, 1993
 
16-Tüzün H, Vural, FS, Yıldırım S, Kaynak K, Tanzer Z, Aktan K
Konstriktif Perikardit ile Seyreden Kalbin Hidatik Hastalığı
Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi, 25; 77-80, 1994
 
17-Beşirli K, Buzkurt K, Kaynak K, Vural F.S, Ahat E, Tüzün H,Özer M, Erdoğ G
Karotid Endarterektomileri ( 20 olgu Analizi)
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2: 148-151,1994
 
 18-Tüzün H, Sunar H, Bozkurt K, Beşirli K, Kaynak K, Erolçay H, Ayaz M, Burhani S, Vural.FS.
Diyaliz Bağımlısı Kronik Böbrek yetersizliği Olgusunda Aortokoroner Bypass
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 2 (4); 278-280, 1994
 
19-Coşkun H, Bozkurt K, Kaynak K, Köksal C
Femoropopliteal Pozisyonda Politetrafloroetilen ve Safen Ven Greftlerinin 2 yıllık Sonuçlarının irdelenmesi
Damar Cerrahisi Dergisi. 3; 19-22, 1994
 
20-Sözüdoğru AN, Kaynar AM, Tosun G, Kaynak K, Beşirli K, Yaman M, Aktan,K.
Akciğer Kanseri Nedeniyle Cerrahi Girişim Yapılan Vakaların Preoperatif ve postoperatif evrelerinin karşılaştırılması
Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi Tıp Bülteni. Cilt I, Yıl: 1 (özel sayı) 1994
 
21-Özer M, Sayın A, Tüzün H, Bozkurt K, Kaynak K, Beşirli K, Burhani S
Damar yaralanmaları üzerine bir değerlendirme
Klinik Gelişim 7; 3036 -3041,1994
 
22-Erolçay H, Kaynak K, Altıntaş F, Aykaç B.
Açık Kalp Cerrahisinde Myokardın Korunması için Kristalloid Kardiyopleji ile Kan Kardiyoplejisinin Karşılaştırılması
Türk Anest. Ve Rean Cem. Mecmuası 22: (S1), 324-3288, 1994
 
23-Ahat E, Kaynak K, Vural FS, Bozkurt K, Sözüdoğru AN
İnfrainguinal Travmatik Yalancı Anevrizmalar.
Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 25: 207-210, 1994
 
24-Ada M ,Korkut N, Ahat E, Kaynak K, Kaytaz A, Devranoğlu İ, Hedayeti A
Baş boyun kanserlerinde karotis arter rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu
K.B.B. İhtisas Dergisi 2(3); 258-261, 1994
 
25-Kaynak K, Beşirli K, Köksal C, Eryüksel B, Yaman M, Vural F.S, TüzünH, Aktan K
Bronkopulmoner Karsinoid Tümörler
Solunum 19: 350-3553, 1995
 
26- Kaynak K, Kocamaz F, Eryüksel B, Beşirli K, Sunar H, Köksal C, Tüzün H, Ahat E
Carotid Body Tumors
Koşuyolu Heart Joumal 2 83); 112-114, 1996
 
27-Kocamaz F, Beşirli K, Kaynak K, Köksal C, Kutluk E, Korkmaz AA,  Sayın GG.
Arterial Trombectomy in Cancer Patients
Koşuyolu Heart Journal 2 (3); 118-122,1996
 
28- Kaynak K, Beşirli K, Eryüksel B, Kocamaz F, Kutluk E, Tüzün H, Özer M.
Çok Seyrek Yerleşim Yeri Olarak Aortailiak Tıkanıklığa Neden Olmuş ve Opere Edilen Bir olgu nedeniyle Nonspesifik Aortaarteritler
Damar Cerrahisi Dergisi 1; 44-47, 1996
 
29- Kaynak K, Beşirli K, Korkmaz AA,  Ahat E.
Popliteal Arter Anevrizmaları
Damar Cerrahisi Dergisi 5(3); 129-133, 1996
 
30- Kaynak K, B.Eryüksel, K.Bozkurt, K.Beşirli, E.Kutluk, N.Sözüdoğru, Ü.Şehirli, S.Çavdar, H.Coşkur, Popliteal Arter Varyasyonları Ve Cerrahi Önemi
Damar Cerrahisi Dergisi 1996 (3); 129-133
 
31-Beşirli K, Kaynak K, Köksal A,Tüzün H
Üst ekstremite revaskülarizasyonlarında eş zamanlı Video-asisted torakal sempatektomiler
Endoskopik Laporoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 3; 150-153, 1996
 
32-Kocamaz F, Kaynak K, Burhani S, Kutluk E, Coşkun H
Arteriovenöz fistüller
İstanbul Tıp Dergisi 4; 13-15,1996
 
33-Tüzün H, Bozkurt K, Beşirli K, Kaynak K, Sunar H, Eryüksel B, Aktan K.
Scimitar Sendromunda Cerrahi korreksiyon
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 28 (1); 103-105, 1997
 
34-Kocamaz F, Kaynak K, Burhani S, Kutluk E, Cangel U.
Bir olgu nedeniyle lomber disk herni operasyonundaki vasküler komplikasyonlar   
Damar Cerrahisi Dergisi 6; 112-114, 1997
 
35- Korkut N, Beşirli KÜ, Ada M, Erem M, Kaynak K, Kaytaz K, Devranoğlu İ.                                           İlerlemiş Baş ve Boyun Kanserlerinde Karotis Rezeksiyonu ve Rekonstruksiyonu                                              KBB İhtisas Dergisi 5(2);93-98,1998
 
36- Köksal C, Beşirli K, Bozkurt AK, Kaynak K, Cangel U, Sayın A
Diabetik Hastalarda femoropopliteal veya femorotibial bypass: Orta dönem takip sonuçları
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 30 (3); 203-206, 1999
 
37- Topdağ S, Cangel U, Korkmaz AA,Kaynak K, Beşirli K, Bozkurt K, Tüzün H, Sayın AG
Arka mediastenin Nörojenik Halter Tümörleri
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 7;63-66,1999
 
38- Sözüdoğru AN, Cangel U, Eryüksel B, Beşirli K, Kaynak K
Coşkun H. Hemodializ Amacıyla Yapılan Arteriovenöz Fistüllerin Kısa ve Uzun Dönem Sonuçları
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi 7 ; 135-139, 1999
 
39- Beşirli K, Arslan C, Korkmaz AA, Burhani S, Kaynak K, Tüzün H
Derin ven trombozu kliniği gösteren arteryel anevrizmalar
Damar Cerrahisi Dergisi 2;32-35,2000
 
40- Kaynak K, Beşirli K, Özbek C, Arslan C, Şirin G, Demirhan Ö, Cangel U
Derin ven trombozlarının medikal tedavisinde lokorejyonel recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) kullanımı
Fleboloji Dergisi 2(3); 12-16,2000
 
41-Kaynak K, Arslan C, Beşirli K, Şirin G, Demirhan Ö, Cantaşdemir M, Sayın AG.
Popliteal arter sıkışma sendromu:Bir olgu sunumu
Damar Cerrahisi Dergisi 3;31-33,2000
 
42- Özbek İC, Köksal C, Kurdal AT, Kaynak K, Bozkurt K, Sayın AG.
Venöz staz ülserlerinin tedavisinde Unna bandajı ile Comfeel yara örtüsü ve elastik kompresyon bandajının karşılaştırılması
Fleboloji Dergisi 3(1); 7-12,2001
 
43- Kaynak K.
Plevra hastalıklarında Torakoskopi (VATS [Videotorakoskopik cerrahi]) ve torakotomi
Solunum  4; 116 – 121,2002
 
44- Kaynak K.
Respiratory insufficiency following resection surgery
Solunum 4 (ek 2); 316-318,2002
 
45- Akı H, Durak H, Kaynak K, Demirhan Ö, Öz B
Plevranın soliter fibröz tümörü ile izlediğimiz 3 olgu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 33;129-134, 2002
 
46- Beşirli K, Köksal C, Arslan C, Kazımoğlu K, Şirin G, Bozkurt K, Kaynak K, Tüzün H
Aterosklerotik damar hastalarında lipid ve lipoprotein değerlerinin irdelenmesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 33;160-162, 2002
 
47- K.Kaynak
Akciğer Kanserinde Oksidatif Hasarın Rolü
Solunum 2002 Cilt:4 Sayı:4 Sayfa 468-473
 
48- H Yanardağ, ÖN Pamuk, Y Karter, T Karayel, K Kaynak, S Demirci
Posterior Mediastende Schwannoma
Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2002,33(4)252-255
 
49- A Demirkaya, K Beşirli, E Erşen, K Kaynak.                                                                                    Tüberosklerozlu genç bir kadında simultane bilateral rekürren spontan pnömotoraks                                 Heybeliada Tıp Bülteni  9: 2;  49-51, 2003
50- AT Çörtelekoğlu, K Beşirli, L Yüceyar, K Bozkurt, K Kaynak, H Tüzün,  AG Sayın                                  Atipik Yerleşimli Kist Hidatik                                                                                                                         Türk Göğüs  Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 11: 3; 195-197,2003
51- K Kaynak, A Demirkaya
Torakotomi sonrası aciller
Solunum 5 ; 6:  338-343 ,2003
 
52- Ö Demirhan, K Kaynak                                                                                                                   Toraks Travmaları                                                                                                                                    Solunum 5; 6: 320-337, 2003
53- A Demirkaya, Ö Akgün, E Erşen, H Altan, MAkçıl, K.Kaynak
Subklavian Rekonstrüksiyonu Yapılan Süperior Sulkus Tümörü Olgusu
Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2006İ; 37:64:66
 
54-K.Beşirli,V.Arslan,K.Kaynak,H.Tüzün
Hematolojik problemleri 3 hastada Kardiovasküler cerrahi girişim (vaka sunumu)
Hipokrat Kardiyoloji Aralık 2006 Sayı:40
 
55- E Taşçı, D Maraşlı, A Saygı, A Orkii, K Kaynak
İdiopatik pulmoner fibrozis nedeniyle yapılan tek taraflı akciğer transplantasyonu
Solunum Yıl: 2006  Cilt: 8  Sayı: 4  168-173
 
56- K Kaynak,  A Demir
Mediastinal Germ Hücreli Tümörler
Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(47):27-31

57- A Demirkaya, K Kaynak
Mediastinal Kistler
Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(47):23-26
 
58- Karahasanoğlu T, Hamzaoğlu İ, Baca B, Ersoy Y, Kaynak K, Akçıl M, Şirin F
Özofagus kanseri tedavisinde minimal invaziv cerrahi
Ulusal Cerrahi Dergisi 2006 22:4;140-145
 
59-S Pekmezci, K Kaynak, K Sarıbeyoğlu, K Memişoğlu, T Kurdal, E Kol, E Kılıç, B Baca, E Eyüboğlu, F Şirin
Delici ve Kesici alete bağlı torakoabdominal yaralanmaların tanı ve tedavisinde torakoskopi
Ulus Travma Acil Cerrahi Dergi 2007;13(1):36-42
 
60- K Kaynak, Ö Akgün, A Demirkaya, E Erşen, F Şimşek
Enfekte aortobifemoral bypass greft tedavisinde süperfisyel femoral venlerin kullanımı:
Olgu Sunumu
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2007;15(1):79-81
 
61-K.Kaynak, B.Akgöz,A.Demirkaya,E.Erşen,M.Kara,B.Öz
Akciğer evre I epidermoid karsinomlu olgularda otokrin hareket faktör reseptörü varlığının sağkalıma etkisi
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2007;15(3):233-237
62- A Demirkaya, K Kaynak
Pulmoner Emboli
Türkiye Klinikleri Cilt No/ Vol:1 Sayı/No:1 Yıl/Year:2008
Sayfa83-90
 
63- Şimşek F, Akçıl M, Balkanay O, Demirkaya A, Kaynak K
Eş zamanlı Bilateral Spontan Pnömotoraks
Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2008;39:37-40
 
64-R.Ramazanoğlu,S.Dervisoğlu,B.Öz,C.Akman,M.Hancı,K.Kaynak
Images in hematology-oncology
Turkish Journal of Cancer Volume 38,no.1,2008 3
 
65-A.Demirkaya,E.Erşen,F.Şimşek,D.Çebi Olgun,S.Erturan,K.Kaynak
Intralobar Pulmonary Sequestration Presenting as Pulmonary Cyst
Cerrahpaşa Medical Review Voluma 6 (2) 2008 sf.37-39