Bilimsel Çalışmalar

Yazı Index
Bilimsel Çalışmalar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Ulusal bilimsel toplantılarda konuşma
 
 
 
1-Venöz ülserlerin tedavisi
İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri
Cilt Hastalıkları ve yara bakım sempozyumu
18- 19 Ekim 2001
 
2-Vena  Kava superior cerrahisi
Toraks Derneği 5.Yıllık Kongresi
Mediastinal Cerrahi  Kursu
24 – 27 Nisan 2002,Antalya
 
3-Respiratory Insufficiency Following Resection Surgery
Turkish Society for Respiratory Investigations.
Approach to the patient with respiratory insufficiency
27-29 Haziran 2002,İstanbul
 
4-Epidemiyoloji, CEAP sınıflandırması
XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi
Kronik Venöz Yetersizlik Paneli
3-7 Eylül 2002
 
5-Akciğer kanserinde tedavi
İ.Ü Cerrahpaşa tıp Fakültesi sürekli tıp eğitim etkinlikleri sempozyum 37.
Güncel klinik onkoloji
Aralık 2003
 
6-Kafa Travmalı olgularda torasik yaralanmalar
İ.Ü Cerrahpaşa tıp Fakültesi sürekli tıp eğitim etkinlikleri 39.
Nörotravma sempozyumu
6-7 Mayıs 2004
 
7-Akciğer sekonder tümörlerini multidisipliner yaklaşım
II. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
17-20 Eylül 2003 Konya
 
8-Toraks cerrahisinde yeni açılımlar
Toraks derneği 7. yıllık  kongresi Antalya
28 nisan – 1 mayıs 2004
 
9-Özel Durumlar yuvarlak masa:T4NO-1 Hastaya yaklaşım, Senkron – metakron
kanserler,Pancoast Tümörleri, Geriatrik hastaya yaklaşım.
1.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
07-10 Ekim 2004 Antalya
 
10-Lokal ileri evre KHDAK de tedavi: Cerrahi tedavi
TÜSAD 27. Ulusal Kongresi  19-23 Ekim 2005 Antalya
 
11-Mediasten lezyonları-Timik tümörler.Mediasten kitlelerine cerrahi yaklaşım
Panel Toraks Derneği 9. yıllık kongresi 19 Mayıs – 23 Nisan 2006,Antalya
 
 
12-Akciğer kanserlerinde evreleme.Mediastinoskopi,Vats ve diğer cerrahi işlemler
Mezuniyet sonrası kurs
Toraks Derneği 9. yıllık kongresi 19 Mayıs – 23 Nisan 2006,Antalya
 
13-Nuss Tekniği
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
14-Cerrahinin Hiç mi Yeri yok ?
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
15-Karşıt görüş toplantısı: Evre llla akciğer kanserinde neoadjuvan tedavi sonrası
evreleme
Türk Göğüs errahisi Kongresi 17-20 Mayıs 2007
 
16-Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sürekli tıp eğitim etkinlikleri sempzyum 58
Türkiyede sık karşılaşılan hastalıklar II Kasım 2007
 
17-The apropriate place of PET-CT among available staging tests in clinical
practice of NSCLC:asurgeon’s perspective 8 th İnternational Nuclear Oncology Congress
20.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 27-30 Nisan 2008
 
18-Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde Adjuvan ve Neoadjuvan Tedavilerin yeri
4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
19-22 Haziran 2008
 
19-Baş-Boyun ve akciğer kanserleri sempozyumu
21-22 Şubat 2009 Bursa Acıbadem
 
20-KHDAK’DE Klinik N2
Dr.Kamil Kaynak
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
14-17 Mayıs 2009,Kuşadası Pine Bay Hotel
Cilt/Volume:17 Sayı:Ek(Supplement)1 Mayıs 2009
 
21-Trakea Cerrahisinde Yenilikler Sempozyumu
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 30-31 Ekim 2009
Trabzon / İst
 
 

Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve özeti yayınlanmış bildiri
 
 
1-Dalgıç C, Özer M, Sayın A, Kaynak K.  
Vasküler cerrahide reoperasyonlar.
V. Ulusal Vasküler Cerrahl Kongresi.  Akdeniz Üniversitesi ve Vasküler Cerrahi
Derneği 26-27 Ekim 1990 ANTALYA
 
2-Aktan K, Tüzün H, Kaynak K, Beşirli K,
Bir Olgu nedeniyle Bronş Rüptürleri
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 1. Ulusal Kongresi 17-18 Ekim 1990 İSTANBUL
 
3-Sayın A, Tüzün H, Kaynak K, Bozkurt K, Erdoğ G, Karaözbek Y,
Behçet Hastalığında Periferik Anevrizmalar.
2.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Ekim 1992, ANTALYA
 
4-Tüzün H, Sayın A, Kaynak K, Yıldırım S,
Behçet Hastalığında Anevrizmalar  ve  Tedavisi.
VI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 29 Ekim- 1 Kasım 1992 Ürgüp – Nevşehir
 
5-Coşkun H, Bozkurt K, Kaynak K, Abbasgholizade C.
Femoropopliteal Pozisyonda PTFE ve Safen Ven Greftlerinin 2 Yıllık
Sonuçlarının irdelenmesi.
VI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 29 Ekim- 1 Kasım 1992 Ürgüp - Nevşehir
 
6-Kaynak K, Tüzün H, Eryüksel B, Kocamaz F, Abbasgholizade C, Burhani S, Özer M
Çok Seyrek Yerleşim Yeri Olarak, Aortailiak Tıkanıklığa Neden Olmuş ve Opere
Edilen Bir Olgu Nedeniyle Nonspesifik Aorta Arteritler.
VII.Periferik Damar Cerrahisi Kongresi 15-18 Mayıs 1994
Holiday Inn Crowne Plaza Otel Ataköy - İSTANBUL
 
7-Kaynak K, Korkmaz AA, Sunar H, Köksal C, Vural F S, Ahat E, Erdağ A.
Popliteal Arter Anevrizmalar.
VII.Periferik Damar Cerrahisi Kongresi 15-18Mayıs 1994
Holiday Inn Crowne  Plaza Otel Ataköy-ISTANBUL
 
8- Kaynak K, Bozkurt K, Beşirli K, Eryüksel B, Yaman M, Vural FS,Tüzün H, Aktan K.  Bronkopulmoner Karsinoid Tümörler
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) )XXII.Ulusal Kongresi, 18-21   Eylül 1994, Nevşehir
    
9-Beşirli K, Sunar H, Kaynak K, Eroğlu C, Burhani S, Vural FS, Tüzün H, G Erdağ, A Aktan, K Açık kalp cerrahisinde Ciprofloxacin profilaksisi.
10. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi ( ANKEM ) Kongresi, 6-9 Haziran 1995,  ANTALYA
 
10-Beşirli K, Kaynak K, Sunar H, Bozkurt K, Kutluk E, Köksal C, Tüzün H, Yaman M, Erdoğ G. Video-Assisted Torakoskopik cerrahide ilk   uygulamalarımız TÜSAD XXIII: Ulusal Kongresi,
11-14 Haziran 1995, İSTANBUL
 
11-Kocamaz F, Kaynak K, Burhani S, Kutluk E, Cangel U, Ahat E.
Bir olgu nedeniyle lomber disk herni operasyonunda vasküler komplikasyonlar.
1. Travma ve Acil Cerrahî Kongresi 19-23 Eylül 1995,İstanbul
 
12-Beşirli K, Kaynak K, Bozkurt K, Kutluk E, Burhani S, Kocamaz F, KaraözbekY, Tüzün H, Özer M. Karotis endarterektomi olgularımız ve erken  sonuçları
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
13-Beşirli K, Bozkurt K, Kaynak K, Eryüksel B, Korkmaz A, Sayın A, Karaözbek Y, Tüzün H.
Behçet anevrizmalarında cerrahi girişimlerimiz ve geç  dönem sonuçlan
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
14-Bozkurt K, Köksal C, Korkmaz AA, Kaynak K, Beşirli K, Cangel U,Bozkurt P,Sayın A,Erdoğ G Özer M,  Femoropopliteal bypass yapılan olguların 2-5 yıllık takip sonuçları.
IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11  1996, Marmaris
 
15-Bozkurt K,Kaynak K,Köksal C,Sözüdoğru N, Beşirli K, Cangel U, Korkmaz,A.A,  Sayın A, Erdağ A. Cerrahi girişim yapılan N2 akciğer tümörleri
IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11  1996, Marmaris
 
16-Beşirli K, Kaynak K, Bozkurt K, Köksal C, Cangel U, Korkmaz A.A, Vural F.S., Sayın A, Özer M. Primer akciğer kanserlerinde T3 tümörünün cerrahi tedavisi IV.
Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11  1996, Marmaris
 
17-Kaynak K, Korkmaz AA, Cangel U, Köksal C, Bozkurt K, Beşirli K, Sayın A, Demir G.
Neoadjuvan kemoterapi ve radyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonu  uygulanan olgularımız
IV. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11  1996, Marmaris
 
18-Kaynak K, Korkmaz AA, Köksal C, Beşirli K, Bozkurt K, Burhani S, Coşkun H, Erdoğ G. Myastenia gravis ve timoma nedeniyle timektomi sonuçlarımız
IV. Göğüs  Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11  1996, Marmaris
 
19-Kaynak K,  Köksal C, Arslan C, Beşirli K, Bozkurt K, Korkmaz AA.
Eryüksel B, Burhani B, Tüzün H, Erdağ A Kombine periferik ve koroner arter  Revaskülarizasyonu
IV. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11  1996, Marmaris
20-Beşirli K, Kaynak K,  Bozkurt K, Kutluk E, Burhani S, Kocamaz F, Karaözbek Y,Tüzün H, Özer M Stroktan korunmada karotisler üzerine yönelik direkt cerrahi    girişimler ve erken sonuçları
IV. Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 29.10-1.11  1996, Marmaris
 
21-Beşirli K, Karakoç Y, Aslan C, Köksal C, Kaynak K, Bozkurt K,Tüzün H, Özer M. 
Varis Gelişiminin Eser Element Metabolizması ile ilişkisinin incelenmesi
IX.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 1998, Antalya
22-Beşirli K, Köksal K, Aslan C, Kazımoğlu K, Kaynak K, Tüzün H, Özer M.                                      Aterosklerotik Damar Hastalarında Lipid ve Lipoprtein Değerlerinin irdelenmesi                                          IX.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 23-26 Nisan 1998, Antalya
 
23-Kormaz AA, Beşirli K, Topdağ S, Kaynak K, Ahat E, Özer M, Erdağ A, Arka
Mediastenin Nörojenik Halter Tümörleri
5.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 20-24 Ekim 1998; Antalya
 
24-Cangel U, Bozkurt K, Kaynak K, Arslan C, Doğancı A, Sayın A.                                                                    Alt ekstremitenin delici ve kesici alet yaralanmalarında transkatater embolizasyonun yeri
3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya
 
25- Cangel U, Burhani S, Kaynak K, Özbek C, Kurdal T, Sayın A.
Popliteal arterin künt  yaralanmalarında senkronize fasyotominin ekstremite kaybını önlemedeki yeri
3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya
 
26- Köksal C, Doğancı A, Cangel U, Kaynak K, Ahat E,Sayın AG.                                                              İskelet kası iskemisinde  reperfüzyon hasarının önlenmesinde prostasiklin ve N-asetilsistein’in kullanımı
X.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 20-23 Nisan 2000 Antalya
 
27- Cangel U, Kaynak K,Topdağ S, Öz B, Demirhan Ö, Demirkaya A, Sayın A.
Toraksın Primer Malign Fibröz Histiositoma olgularında cerrahi uygulama sonuçları
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000, Antalya
 
28- Topdağ S, Demirhan Ö, Demirkaya A, Alagöz B, Aydemir A, Kaynak K, Sayın AG.
Akciğer kanserinde oksidatif hasarın rolü
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000, Antalya
 
29- Beşirli K, Köksal C, Burhani S, Arslan C, Cantürk E, Süzer Ö, Kaynak K, Sayın AG.
Saklama solüsyonu olarak kullanılan St.Thomas hastanesi kardiyoplejik solüsyonuna fosfodiesteraz III inhibitörlerinin eklenmesinin izole sıçan kalplerinde kardiyoprotektif Etkileri
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000, Antalya
 
30- Kaynak K, Beşirli K, Özbek C, Kurdal T, Altan H, Sayın AG.
Derin ventrombozunda  lokorejional t-PA kullanımı (ön çalışma)
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000, Antalya
 
31-Topdağ S, Müsellim B, Aydemir A, Serdaroğlu E, Cangel, Şirin G, Kaynak K,
Sayın  Akciğer kanserinde antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi
Göğüs Hastalıkları ve  Göğüs Cerrahisi Ortak Kongresi 6-9 kasım 2000, Antalya                                                                        
 
32-Beşirli K, Demirhan Ö, Demirkaya A, Alagöz B, Kaynak K, Tüzün H,                                                        Sayın A.Soliter Pulmoner Nodüller Toraks Derneği 4 yıllık kongresi 30 Mayıs – 2 Haziran 2001,Antalya
33-Kurdal T , Demirhan Ö, Demirkaya A, Bozkurt K, Beşirli K, Tüzün H, Ahat E, Kaynak K, Sayın A Akciğer Kanseri nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulana 307 Hasta Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu 29.08-01.09.2001,İstanbul
34-Kurdal T, Demirhan Ö, Demirkaya A, Beşirli K,  Bozkurt K , Tüzün H, Ahat E, Kaynak K,Sayın A.
Küçük hücreli dışı N2 akciğer kanseri olguları uzun dönem sonuçları.
Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu 29.08-01.09.2001,İstanbul
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
35-Pekmezci S, Kaynak K, Kurdal T, Sarıbeyoğlu K, Şirin F.
Penetran diafragma yaralanmalarında torakoskopik frenorafi
1.Dicle Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Günleri 19-23 Ekim 2001,Diyarbakır
 
36-Kazımoğlu KM, Şirin G, Kurdal T, Beşirli K, Bozkurt K, Kaynak K, Tüzün H, Ahat E, Sayın AS.
Tibial bypasslarda orta dönem sonuçlarımız
1.Dicle Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Günleri 19-23 Ekim 2001,Diyarbakır
 
37-F Gümüş, F Altıntaş, M Bakan, İ Mihmanlı, K Kaynak, G Kaya,
Bupivacain ve Ropivacain ile yapılan interskalen brakial pleksus bloğunda (İBPB)
Diyafragma paralizisi
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, TARK 2002 s;149
 
38-İ Özbek, A Bozkurt, Ö Demirhan, E Ahat, H Tüzün, K Kaynak, K Beşirli, AG Sayın
Künt ve Penetran Travma Sonucu Oluşan Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi
23-27 Ekim 2002 ANTALYA
 
39-A Çörtelekoğlu, M Ercan, A Bozkurt, C Köksal, K Beşirli, K Kaynak, H Tüzün, E Ahat,  AG Sayın
Abdominal aort anevrizmasının etyolojisinde eser elementlerin rolü
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi
23-27 Ekim 2002 ANTALYA
 
40-G Şirin, A Bozkurt, K Kazımoğlu, E Cantürk, K Beşirli, K Kaynak, H Tüzün, E Ahat, AG Sayın
Türkiye’de buerger hastalarının sayısı ve klinik seyri değişiyor mu?. 20 Yıllık cerrahi analiz
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi
23-27 Ekim 2002 ANTALYA
41-R Kuşaslan, Ö Demirhan, R Rıfat, E Ünal, N Sakoğlu, Ş İlvan, M Ferahman, H Ünal, Kaynak K.            
Plevral Metastazlı Meme Kanseri  
İstanbul Meme Kanseri Konferansı  18-20 Eylül 2003
 
42 -K.Kaynak, A Demirkaya, E Erşen, C Akman, B Öge
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Histolojik Alt gruplarının Tanısında İnce İğne
Aspirasyon Biopsinin Yeri
II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003, Konya
 
43-Ö.Demirhan, M Ercan, K Kaynak, E Erşen
Akciğer Kanserinin Serum ve Dokuda Bakır-Çinko Değişiminin İncelenmesi
II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya
 
44-K Kaynak, Ö Akgün, A Demirkaya, E Erşen, F Şimşek
Enfekte Aortobifemoral Greft Bypass Tedavisinde Süperfisyal Femoral Venlerin Kullanımı
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII.Ulusal Kongresi
1 Eylül 2004 Nevşehir
 
45-S Erturan, HD İkitimur, B Müsellim, G Aydın, K Bozkurt, K Kaynak, M Yaman
Cerrahi Tedavi Uygulanan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgularında Erken
Metastazlar
1.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
07-10 Ekim 2004 Antalya
 
46-Demirkaya A, Kaynak K, Erşen E, Şirin G, Üstündağ N, Bozkurt A.K.
Akciğer Transplantasyonunda Wisconsin Üniversitesi solüsyonuna İloprost veya N-Asetilsistein eklenmesinin donör akciğer iskemisini azaltmadaki rolü
III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 1-3 Eylül Gaziantep 2005
 
47-Kaynak K, Akgöz B, Erşen E, Demirkaya A, Kara M, Sar M, Öz B
Akciğerde Evre I Epidermoid ve Adeno Karsinomlu Olgularda AMFR Varlığının Hasta Yaşam Süresine Etkisi
TÜSAD 27. Ulusal Kongresi  19-23 Ekim 2005 Antalya
 
48-Erşen E, Demirkaya A, Altan H, Şahin G, Güner İ, Öz B, Kaynak K,
Akciğer Transplantasyonunda Wisconsin Üniversitesi Solüsyonuna Aprotinin Eklenmesinin Donör Akciğer İskemisini Azaltmadaki Rolü
TÜSAD 27. Ulusal Kongresi  19-23 Ekim 2005 Antalya
 
49- Demirkaya A, Demirhan Ö, Erşen E, Akçıl M, Kaynak K
Mediastinoskopilerde Mediastinal İrrigasyon Sıvısının Patolojik Olarak Değerlendirilmesi ve Tümör Hücre Tümör Pozitifliği
TÜSAD 27. Ulusal Kongresi  19-23 Ekim 2005 Antalya
 
50-Şengül E, Erturan S, Halac M, Sönmezoğlu K, KAYNAK K, Bozkurt K, Akman C,Öz B, Aydın G,Yaman M
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediasten Lenf Nodu Evrelemesinde Pet-Bt’nin Yeri
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
51-Erşen E, Şimşek F, Akçıl M, Demirkaya A, KAYNAK K
Göğüs Duvarı Deformitelerinde 5 yıllık Cerrahi Deneyimimiz
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
52-Kaynak K, Demirkaya A, Erşen E, Akçıl M, Şimşek F, Demirhan Ö,                                                          Nüks pektus ekskavatumda (ravitch) nuss operasyonu: olgu sunumu                                                          IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Mayıs 2007,Antalya
53-T Karahasanoğlu, İ Hamzaoğlu, B Baca, Y Ersoy, K Kaynak, M Akçıl, F Şirin
Özofagus kanseri tedavisinde minimal invaziv cerrahi
 
IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Mayıs 2007,Antalya
 
54-Şimşek F, Demirkaya A, Erşen E, Akçıl M, Öz B, Can G, Kaynak K
İzole Tavşan Akciğer Modelinde Reperfüzyon Akımındaki Değişimin Donör İskemi-Reperfüzyon Hasarındaki Rolü
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30.Ulusal Kongresi
26-29 Ekim 2008
Princess Otel/Bodrum
 
55-Demirkaya A, Şimşek F, Akçıl M, Aksoy B, Kaymak I, Yüceyar L, Kaynak K
Pektus Ekskavatum Cerrahisinde Minimal İnvaziv Tekniğin (Nuss) Avantajları
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
14-17 Mayıs 2009,Kuşadası Pine Bay Hotel
Cilt/Volume:17 Sayı:Ek(Supplement)1 Mayıs 2009
 
56-Akçıl M, Demirkaya A, Şimşek F, Erşen E, Öz B, Ramazanoğlu R, Kaynak K
Mediasten Cerrahisinde Adhezyonu Engellemek İçin Sodyum Hyalüranat Ve Karboksimetilselüloz Membran (Seprafilm ®) İle Doku Arası Bariyer Oluşturulması
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
14-17 Mayıs 2009,Kuşadası Pine Bay Hotel
Cilt/Volume:17 Sayı:Ek(Supplement)1 Mayıs 2009