Bilimsel Çalışmalar

Yazı Index
Bilimsel Çalışmalar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan poster     
 
1- Sayın A, Beşirli K, Bozkurt K, Kaynak K, Sözüdoğru AN,Tüzün H, Erdağ A, Aktan K.  
Pulmoner metastatektomiler
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) XXII.Ulusal Kongresi, 18-21   Eylül 1994, Nevşehir
 
2- Kaynak K, Beşirli K, Sunar H, Köksal C, Ünal M, Ozen S, Ahat E, Erdağ A, Karaözbek Y.  Pulmoner Rezeksiyon Yapılan Akciğer Kanserli
Hastalarda NI Olmadan N2 Tutulumu.
XI.Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs - 2 Haziran 1995 ANTALYA
 
3- Sunar H, Beşirli K, Kaynak K, Korkmaz AA, Cangel U, Erdoğ G, Özer M.
Akciğer Kanserlerinde Preoperatif inoperabilite .
XI.Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs - 2 Haziran 1995 ANTALYA
 
4- Beşirli K, Kaynak K, Sunar H, Kutluk E, Burhani S, Özen S, Tüzün H, Yaman M, Aktan K.
Akciğer Kanserlerinde Cerrahi Tedavi(137 Olgu analizi ).
XI.Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs - 2 Haziran 1995 ANTALYA
 
5- Sunar H, Beşirli K, Kaynak K, Kutluk E, Bozkurt K, Vural FS, Sayın A, Erdoğ G.
Primer Göğüs Duvarı Tümörleri.
XI.Ulusal Kanser Kongresi, 28 Mayıs - 2 Haziran 1995 ANTALYA
 
6-Beşirli K, Sunar H, Kaynak K, Kocamaz F, Kutluk E, Burhani S, İnanç S, Vural FS, Tüzün H, Erdağ A.  
Kalp Cerrahisinde Solunum Fizyoterapisi
TÜSAD XXIII.  Ulusal Kongresi, 11-14 Haziran 1995, İSTANBUL
 
7- Kocamaz F, Coşkun H, Kaynak K, Beşirli K, Bozkurt K, Kutluk,E, Cangel U, Eryüksel B, Sayın A, Özer M. Aortobifemoral lokalizasyonda PTFE ve Dacron  greftlerin karşı1aştırılması.
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
8-Beşirli K, Kaynak K, Bozkurt K, Koksal C, Cangel U, Coşkun H, Tüzün H, Özer M.
Abdominal aort anevrizması cerrahisindeki 6 yıllık deneyimimiz
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
9- Beşirli K, Bozkurt K, Kaynak K, Eryüksel B, Kocamaz F, Vural FS, Coşkun H, Özer M. Renovasküler hipertansiyonda cerrahi sonuçlar
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
10- Bozkurt K, Beşirli K, Kaynak K, Sözüdoğru AN, Ünal M, Vural FS.
Karotiko-subklavian ve karotiko-brakial ekstra anatomik revaskülarizasyonlar
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
11-Bozkurt K, Kaynak K, Beşirli K, Kutluk E, Eryüksel B, Erdoğ G, Erdağ A, Tüzün H.
Kombine karotis ve periferik arter cerrahisi sonuçlan VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi,
20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
12- Bozkurt K, Beşirli K, Kaynak K,  Köksal C, Ünal M, Ahat E, Erdağ A, Özer M.
Diabetik hastalarda femoropopliteal bypass:Orta vade takip sonuçlan
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
13-Beşirli K, Sözüdoğru AN, Kaynak K, Bozkurt K, Kutluk E, Eryüksel B, Kocamaz F, Sayın A.  Hipertansif hastalarda popliteal arter dallarının atherosklerotik tutulum paterni
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
14-Kaynak K, Kutluk E, Bozkurt K, Beşirli K, Eryüksel B, Sözüdoğru AN, Kocamaz F. Ahat E. Diabetik hastalarda infrapopliteal atherosklerotik tutulum.
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
15-Kaynak K, Eryüksel B, Bozkurt K, Beşirli K, Kutluk E, Sözüdoğru AN,  Şehirli,Ü, Çavdar S, Coşkun H. Popliteal arter varyasyonları ve cerrahi önemi.
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
16-Bozkurt K, Kaynak K, Beşirli K, Köksal C, Onat L, Ünal M, Numan F, Tüzün H.
Vasküler patolojilerde inflow anjioplasti ve revaskülarizasyon  Kombinasyonu
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
17-Kaynak K, Bozkurt K, Beşirli K, Eryüksel B, Kutluk E, Vural FS, Coşkun H, Erdağ A.
Kombine alt ekstremite revaskülarizasyonları
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
18-Kaynak K, Beşirli K, Bozkurt K, Burhani S, Sözüdoğru AN, Vural FS.Tüzün H.
Malign kemodektomalar
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
19-Kaynak K, Beşirli K, Bozkurt K, Eryüksel B, Koeamaz F, Tüzün H, Ahat E, Erdoğ G, Kemodektomalar
VIII. Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İZMİR
 
20-Sözüdoğru AN, Cangel U, Eryüksel B, Beşirli K, Kaynak K, Coşkun C,
Hemodializ  amacıyla yapılan arteriovenöz fistüllerin sonuçları
 5.Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 20-24 Ekim 1998; Antalya
 
21-Köksal C, Bozkurt K, Kaynak K, Akman C, Eryüksel B, Sayın AG
Pulmoner Blastom  (Olgu Sunumu)
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 20-24 Ekim 1998; Antalya
 
22-Eryüksel B, Sayın AG, Sözüdoğru AN, Cangel U, K Kaynak, Özer M.
Abdominal Aort  Anevrizmalarında preoperatif risk değerlendirilmesi
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 20-24 Ekim 1998; Antalya
 
23-Beşirli K, Burhani S, Arslan C, K Kaynak, Tüzün H, Erdağ A.
İntratorasik ekstrapulmoner kist hidatik nedeniyle opere edilen bir olgunun sunumu
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 20-24 Ekim 1998; Antalya
 
24- K Kaynak, Beşirli K, Burhan MS, Özbek C, Kazımoğlu K, Şirin G.
Delici kalp yaralanması sonrası gelişen ventriküler septal defekt (iki olgu sunumu)
3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya
 
25-Bozkurt K, Cangel U, K Kaynak, Çörtelekoğlu T, Topdağ S, Sayın A.
İzole trakea Yaralanmaları
3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya
 
26-Sayın AG, K Kaynak, Cangel U, Topdağ S.
Pancoast tümörü olgusunda alternatif  anterior girişim yöntemi: olgu sunumu
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 21-25 Ekim 2000, Antalya
 
27- K Kaynak, Özbek C, Beşirli K, Demirhan D, Öngen G, Öz B. 
Akciğerin primer primitif nöroektodermal tümörü  
 Toraks Derneği 4 yıllık kongresi 30 Mayıs – 2 Haziran 2001,Antalya
 
28- Demirhan Ö, Ercan, K Kaynak , Müsellim B.
Akciğer kanserinde oksidatif hasarın rolü ve antioksidan kapasitenin değerlendirilmesi
17. Ulusal Biyokimya kongresi 24-27 Haziran 2002
 
29 – K Kaynak,  A Demirkaya, E Erşen, Ö Akgün,  AK Bozkurt
Tansiyon Hidatik Kist II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003, Konya
 
30- Ö Demirhan, S Erturan, B Müsellim,  G Öngen, M Yaman, G Aydın, K Kaynak, C Akman, B Öz.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Preoperatif ve postoperatif Histopatolojik Tanı ve  Evrelemenin Karşılaştırılması
II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya
 
31- E Erşen, Ö Demirhan, K Kaynak, H Yanardağ, B Öz.
Değişik Evrelerdeki Sarkoidozlu Olgularda Mediastinoskopi ve Endobronşial BiyopsininTanı Değeri
II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya
32- A Demirkaya, K Kaynak, K Beşirli, E Erşen, Ö Demirhan
Tüberosklerozlu Genç Bir Kadına Simultane Bilateral Rekürren Spontan Pnömotoraks
II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Eylül 2003 Konya
 
33-E Erşen, B Akgöz, A Demirkaya, M Kara, M Sar, K Kaynak
Akciğerde Evre I Epidermoid Karsinomlu Olgularda AMFR Varlığınının Hasta Yaşam
Süresine Etkisi
1.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
07-10 Ekim 2004 Antalya
 
34-M Akçıl, F Şimşek, E Erşen, A Demirkaya, K Kaynak
Subklavian Rekonstrüksiyonu Yapılan Süperior Sulkus Tümörü Olgusu
1.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
07-10 Ekim 2004 Antalya
 
35- A Demirkaya, E Erşen, F Şimşek, M Akçıl, M Sar, K Kaynak
Mediastinoskopilerde Mediastinal İrrigasyon Sıvısında Tümör Hücre Pozitifliği     
1.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
07-10 Ekim 2004 Antalya
 
36-K Kaynak, E Taşçı, E Erşen, F Şimşek
Trakeobronşial implant üstü diş protezi aspirasyon olgusu
III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 1-3 Eylül 2005Gaziantep
 
37-Erşen E, Akçıl M, Demirkaya A, Akı H, Akman C, Kaynak K,Öz B.
Plevranın nadir soliter fibröz tümörü olguları
III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 1-3 Eylül 2005Gaziantep
 
38-F Şimşek, M Akçıl, E Erşen, A Demirkaya, K Kaynak
Posttorakotomi sonrası space problemini önlemede frenik sinir hasarı tekniği kullanımının değerlendirilmesi
III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 1-3 Eylül 2005Gaziantep
 
39- Beşirli K, Erşen E, Altan H, Şimşek F, Kaynak K,
Göğüs Duvarı Tümörü Gibi Kendini Gösteren Soliter Plazmasitom Olgusu
TÜSAD 27. Ulusal Kongresi  19-23 Ekim 2005 Antalya
 
40- Kaynak K, Erşen E, Şimşek F, Akçıl M, Demirkaya A,
Hidatik kist cerrahisi sonrası bronko biliyer fistül: olgu sunumu
TÜSAD 27. Ulusal Kongresi  19-23 Ekim 2005 Antalya
 
41- Akçıl M, Erşen E, Şimşek F, Kaynak K
Primer pulmoner sinovyal sarkom: olgu sunumu
Toraks Derneği 9. yıllık kongresi 19 Mayıs – 23 Nisan 2006,Antalya
42-Balta Berrin Z ,Erturan S, Aydın G, Yaman M, KAYNAK K, Öz B, Akman C
Tüberküloz Lenfadenite Sekonder Şilotoraks
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
43-Şimşek F, Erşen E, Akçıl M, Demirkaya A, KAYNAK K, Ciğercioğulları E, Öz B
Primer Pulmoner Paraganglioma Olgu sunumu
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
44-Akçıl M, Erşen E, Şimşek F, Demirkaya A, KAYNAK K, Öz B
Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
45-Erşen E, Şimşek F, Akçıl M, Demirhan Ö, Akman C, KAYNAK K
Mediastinal Lenfanjioma
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
46- Erşen E ,Şimşek F, Akçıl M, Demirkaya A, Demir A,  KAYNAK K
İntratorasik primitif Nöroektodermal Tümör:Dört Olgu  
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
47-Şimşek F, Erşen E, Akçıl M, Demirkaya A, Erturan S, Demir A, KAYNAK K
Pulmoner Aspergillomada Cerrahi Tedavi
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
48-Akçıl M, Şimşek F, Erşen E, Demirkaya A, KAYNAK K, Demir A, Ciğercioğulları E, Öz B
Pulmoner Blastom: İki Olgu Sunumu
TÜSAD: 28.Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006 Antalya
 
49-Fatma Şimşek , Ezel Erşen, Murat Akçıl,  Kamil Kaynak
Mediastinal Hemanjioperisitoma:Olgu sunumu
2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
22-25 Haziran 2006 Çeşme
 
50-Fatma Şimşek, Ezel Erşen, Murat Akçıl, Adalet Demir, Kamil Kaynak
Superior sulkus tümörlerinde  preoperatif radyoterapi veya kemoradyoterapinin tedaviye  katkısı2.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
22-25 Haziran 2006 Çeşme

51-Erşen E, Demirkaya A, Şimşek F, Akçıl M, Çınar C, Kaynak K.
Göğüs Duvarının Nadir Tümörü: Agresif Fibromatozis
Toraks Derneği 10. yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007,Antalya

52-Şimşek F, Demirkaya A, Akçıl M, Erşen E, Çebi D, Kaynak K.
İntratorasik Ektopik Tiroid Dokusunda Gelişen
Papiller Karsinom Olgusu
Toraks Derneği 10. yıllık kongresi 25-29 Nisan 2007,Antalya
 
53-Demirkaya Ahmet, Akçıl Murat, Şimşek Fatma, Beşirli Kazım, Kaynak Kamil, Öz Büge
Mediasten yerleşimli castelman hastalığı; olgu sunumu
IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Mayıs 2007,Antalya
 
54-Şimşek Fatma, Demirkaya Ahmet, Göde Safa, Akçıl Murat, Kamil Kaynak
Endobronşial yerlelişmli kondrom; olgu sunumu
IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Mayıs 2007,Antalya
 
55-Demirkaya Ahmet, Erşen Ezel, Akçıl Murat, Şimşek Fatma, Aksoy Burcu, Kaynak Kamil
Mediastinal lenfanjioma; 3 olgu sunumu
IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi 17-20 Mayıs 2007,Antalya
 
56-N.Büyükpınarbaşılı, P Bağcı, K Kaynak, Sİ Dinçer, MA Bedirhan, A Gürses, S Altın, B Öz
Akciğer Sarkomatoid Karsinonmları
3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
21-24 Haziran 2007
 
57- Z Balta, B Öz, K Kaynak, B Tutluoğlu
Yanlışlıkla Sürrenalektomi yapılan Bronkopulmoner Karsinoid Tümöre Bağlı Cushing Sendromu
3.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
21-24 Haziran 2007
 
58- A Demirkaya, Ş Fatma, E Erşen, A Murat, K Kaynak,  E Serdar, A Günay, Y Mustafa
Primer Akciğer Kanserinde PET-CT ve toraks BT’nin mediasten lenf nodu evrelemesindeki yeri
Tüsad Solunum 29.Ulusal Kongresi
28-31 Ekim 2007
 
59-Demirkaya A, Şimşek F, Akçıl M,Erturan S, Öz B, Halaç M, Demirhan Ö, Kaynak K, Yaman M
KHDAK’de PET-CT Mediasten Lenf Nodu Evrelemesinde Yeterli midir?
4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
19-22 Haziran 2008
 
60-Adalet D, Günlüoğlu MZ, Dağoğlu N, Turna A, Dizdar Y, Kaynak K, Dilege Ş, Mandel MN.
Yılmazbayhan D, Dinçer İS, Gürses A
Göğüs Duvarı Primitif Nöroektodermal Tümörlerin Tedavisinde Cerrahinin Yeri Ve Prognozu
4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
19-22 Haziran 2008
 
61-Demirkaya A, Şimşek F, Aksoy B, Cangel G, Sayıklı EÇ, Erturan S, Akman C, Kaynak K
Komplet Parankim Koruyucu Sleeve Bronş Rezeksiyonu
4.Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi
19-22 Haziran 2008
 
62-Şimşek F, Akçıl M, Balkanay O, Demirkaya A, Erşen E, Kaynak K
Eşzamanlı Bilateral Primer Spontan Pnömotoraks
Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi 23-27 Nisan 2008
Maritim Pine Beach Resort Limak Atlantis Belek- Antalya
 
63-Demirkaya A, Denli Ş, Sayıklı ÇE, Salihaoğlu Ziya, Beşirli K, Bozkurt K, Kaynak K.
Outpatient Torakal Sempatektomi
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
Cilt/Volume:16 Sayı/Number:4 Ekim/ October 2008
 
64-Demirkaya A, Erşen E, Şimşek F, Aksoy B, Cangel G, Kaynak K
İntralober Pulmoner Sekestrasyon
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
30.Ulusal Kongresi 26-29 Ekim 2008
Princess Otel/Bodrum
 
65-Aksoy B, Şimşek F, Demirkaya A, Kanbur E, Öz B, Tüzün H, Kaynak K
Akciğer Metastatik Tümörlerinde Cerrahi Tedavi
III.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
5-9 Kasım.2008 / Swissotel Grand Efes
İzmir
 
66- Şimşek F, Demirkaya A, Akçıl M, Cangel G, Özkul S, Kaynak K
KHDAK’de Mediasten Lenf Nodu Evrelemesi
III.Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
5-9 Kasım.2008 / Swissotel Grand Efes İzmir
 
67- Demirkaya A, Şimşek F, Aksoy B, Yüceyar L, Kaynak K
Pektus Ekskavatum Tedavisinde Minimal İnvaziv Teknik (Nuss) Uygulamasında
Stabilizer Seçimi Ne Olmalı?
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
14-17 Mayıs 2009,Kuşadası Pine Bay Hotel
Cilt/Volume:17 Sayı:Ek(Supplement)1 Mayıs 2009
 
68- Demirkaya A, Akçıl M, Özkul S, Cangel G, Kaynak K
Nüks Pektus Ekskavatumda Minimal İnvaziv Teknik (Nuss)
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
14-17 Mayıs 2009,Kuşadası Pine Bay Hotel
Cilt/Volume:17 Sayı:Ek(Supplement)1 Mayıs 2009
 
69- Demirkaya A, Beşirli K, Salihoğlu Z, Bozkurt K, Kaynak K
Tek Port “Outpatıent”Torakal Sempatektomi
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
14-17 Mayıs 2009,Kuşadası Pine Bay Hotel
Cilt/Volume:17 Sayı:Ek(Supplement)1 Mayıs 2009
 
 
70- Demirkaya A, Cangel G, Özkul S, Olgun ÇD, Kaynak K 
Yerleşim Yeri Nedeniyle Kist Hidatikle Benzerli Gösteren Timik Kist Olgusu
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
14-17 Mayıs 2009,Kuşadası Pine Bay Hotel     Cilt/Volume:17 Sayı:Ek(Supplement)1 Mayıs 2009
71- Demirkaya A ,Aksoy B, Teksöz S, Salihoğlu Z, Kaynak K
Servikal Diskopati Operasyonu Sonrası Nadir Görülen Trakeo-Bronşial Yabancı Cisim
Aspirasyonu: Olgu Sunumu
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
5.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
14-17 Mayıs 2009,Kuşadası Pine Bay Hotel
Cilt/Volume:17 Sayı:Ek(Supplement)1 Mayıs 2009
 
72- Demirkaya A,Kaymak I,Özkul S,Şimşek F,AKAL S.D,Kütülcü A,Pürisa Ö.S,Balcıoğlu İ,Kaynak K
Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Malignite Tanısıyla Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Yaşam Kalitesi,Anksiyete ve Depresyon Değerlendirmesi
Solunum Tüsad Özel Sayı Tüsad 31.Ulusal Kongresi Solunum 2009 Bildiri Özetleri
Cilt:11/Kongre Özel Sayı/Ekim 2009